Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <628>     >5>     >>
(celkem 6272 příspěvků na 628 stránkách)

Skutečně nastal definitivní konec štěpení pohledávek (v oddlužení)?

Tento článek cílí na problematiku uplatňování pohledávek věřitelů z jednoho hmotněprávního titulu v insolvenčním řízení současně jako pohledávek částečně zajištěných a poh...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 2. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

K nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. IV.ÚS 3139/19 týkajícímu se volby zmocněnce k vykonávání úkonů za právnickou osobu v trestním řízení a práva na obhajobu[1]

V níže uvedeném příspěvku se zaměřím na detailní rozbor nálezu Ústavního soudu, o jehož vydání již bylo na stránkách epravo informováno a který si zasluhuje náležitou pozornost ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 2. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Fakturace nájemného a jeho splatnost a promlčení

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019, ze dne 22. 10. 2019 vyjadřuje k otázce, zda smluvním ujednáním, podle něhož bylo nájemné splatné do určitého dne v měsíci, a ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 2. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vedení akciové společnosti již brzy v novém kabátě

Již delší dobu je odbornou veřejností diskutována obsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „Novela“), která má přinést do českého soukromého práva celou řadu p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 2. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Ochrana držby – zásah do držby prováděním stavby u nemovité věci a možnost domáhat se uvedení do předešlého stavu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravuje v ustanoveních § 1003, § 1004 a § 1005 ochranu držby, přičemž ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 2. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích a některé praktické problémy s ní spojené

Uzavřením konkurenční doložky se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 2. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Očekávaná novela zákoníku práce předložena zákonodárcům – souhrn plánovaných změn

Rok 2019 byl pro pracovní právo rokem velkých, avšak v mnohém nenaplněných, očekávání. Kromě dílčí změny v podobě zrušení karenční doby od 1. července 2019 byla předmětem rozs...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 2. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Obecní zřízení – k tématu přezkoumávání hospodaření obce

V následujícím textu se budeme věnovat veřejnoprávnímu tématu přezkoumávání hospodaření obce se zaměřením na otázku, zda je obec povinna vybrat si obligatorně auditora (resp. audito...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 2. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro … Kateřinu Radostovou

JUDr. Kateřina Radostová absolvovala PF UK v Praze. Od roku 2006 do roku 2007 byla soudkyní u Obvodního soudu pro Prahu 3. Byla také expertkou a členkou Legislativní rady fotbalového svazu Če...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 2. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Jak bude zítra? aneb poskytování informací o počasí ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu

Právo na svobodný přístup k informacím je jedno ze základních lidských práv expressis verbis vyjádřené a garantované v čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 2. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <628>     >5>     >>

( celkem 6272 příspěvků na 628 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3929)